Grip op bedrijfsgroei is een onderdeel van Staay Office Support.

ALGEMENE VOORWAARDEN Grip op bedrijfsgroei

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtnemer: Grip op bedrijfsgroei, gebruiker van deze voorwaarden, tevens handelend onder de naam Staay Office Support.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.
 3. De Overeenkomst: de offerte en/of overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer van diensten van derden gebruik maakt.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3: Offerte en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen partijen komt tot stand door ondertekening van beide partijen van een offerte, Overeenkomst of opdrachtbevestiging. De Overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen door feitelijke uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer nadat door Opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt, danwel Opdrachtgever de dienst aanvaardt of daar gebruik van gaat maken.
 2. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de offerte te herroepen.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes  gelden niet automatisch voor toekomstige orders of opdrachten.
 5. De in een offerte vermelden prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals de te maken kosten in kader van de Overeenkomst, waaronder begrepen de kosten voor bestelde of gekochte zaken, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering, wijziging, levering, eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locaties, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, ruimte en gereedschappen, waarbij Opdrachtgever ervoor instaat dat aan de Arbo-normen wordt voldaan.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd om een afgegeven begroting of offerte of overeengekomen prijs zonder voorafgaand overleg met 10% te overschrijden, dan wel prijsverhogingen met 10% door te belasten, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden.
 4. Wanneer bij het opstellen van de begroting, offerte of prijs bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening van de werkelijke kosten geschiedt achteraf. Opdrachtgever is gerechtigd op deze kosten een opslag van maximaal 10% in rekening te brengen.
 5. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt  indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en het aantal te houden sessies gegeven.
 6. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdracht uitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze benodigd zijn voor het aanvangen en uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien voor de voortgang van de uitvoerende werkzaamheden goedkeuring van de Opdrachtgever wordt gevraagd door Opdrachtnemer, geldt een uiterste reactietermijn van 14 dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn reageert mag Opdrachtnemer dit als instemming beschouwen. En de overige alsnog uit te voeren werkzaamheden hierop baseren. Indien Opdrachtnemer na de termijn van 14 dagen alsnog geen goedkeuring verleent en/of wijzigingen voorstelt, worden deze werkzaamheden gezien als meerwerk en apart verrekend.
  Indien de uitgestelde reactie van Opdrachtgever ertoe leidt dat de opdracht niet binnen de gestelde termijn kan worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  Na het verstrijken van de in de Overeenkomst gemelde einddatum worden de werkzaamheden tegen een nader te bepalen prijs en voorwaarden uitgevoerd, wanneer de vertraging in de uitvoering het gevolg is van geen dan wel niet tijdige reactie van de Opdrachtgever op voorstellen en verzoeken om goedkeuring door Opdrachtnemer.
 9. Indien een termijn voor uitvoering van de Overeenkomst is opgenomen voor het opleveren van producten en diensten door Opdrachtnemer, waarbij geen tussentijdse goedkeuring is voorzien, is deze termijn niet fataal voor Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de werkzaamheden op een later dan overeengekomen tijdstip te voltooien en de met de wijziging of aanpassing gemoeide kosten aan Opdrachtnemer in rekening te brengen.
 11. De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd af Opdrachtnemer. Indien de diensten door middel van elektronisch databeheer worden geleverd, worden de diensten geacht te zijn geleverd indien zodra zij voor de ontvangende partij toegankelijk zijn, daaronder begrepen het moment dat een bericht of bestand de Opdrachtnemer heeft bereikt.
 12. Eigendomsoverdracht van geleverde goederen vindt plaats door levering en volledige betaling. De goederen zijn vanaf levering voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 5: Verlenging, beëindiging, opschorting

 1. De Overeenkomst eindigt door voltooiing en/of levering van aan Opdrachtgever in opdracht gegeven werkzaamheden.
 2. De Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer met enige regelmaat of periodiek werkzaamheden voor Opdrachtgever uitvoert geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen voor onbepaalde tijd en kan slechts worden beëindigd door middel van opzegging bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Tenzij het tussentijds eindigen aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Opdrachtnemer heeft een recht van retentie totdat Opdrachtgever alle kosten ter zake en overige vorderingen heeft voldaan en al haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  – de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 6: Annulering

 1. Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.
 2. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever alle ter zake gemaakte kosten in rekening brengen, inclusief de voor de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte en gereserveerde arbeidstijd.
 3. Indien de Overeenkomst ziet op de organisatie of het bijwonen van, dan wel deelname aan een evenement, zakelijke bijeenkomst of training kan annuleren tot 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst kosteloos, tenzij de navolgende termijnen reeds zijn ingegaan, in welk geval de navolgende kosten moeten worden voldaan. Opdrachtgever is in geval van annulering gehouden:
  – 25% van de kosten te voldoen tot 30 dagen voor uitvoering van de Overeenkomst;- de volledige kosten te voldoen indien annulering binnen 30 dagen voor de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt;
  echter met behoud van het recht van Opdrachtnemer om de volledige kosten die zij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt in rekening te brengen, indien deze kosten dit percentage overstijgen.
 4. Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Opdrachtnemer niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:4.1 Deelname workshop
  Annuleren van workshop zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd. Annuleren van deelname aan workshop binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.
  4.2 Deelname events
  Annuleren van event zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd. Annuleren van deelname aan event binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.
  4.3 Incompany workshops of presentaties
  Annuleren van workshop/presentatie zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd. Annuleren van deelname aan workshop/presentatie binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de workshop/presentatie vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.
  4.4 Coaching
  Annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd.
  4.5 Coachingtrajecten
  Na akkoordverklaring/ ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel verschuldigd.
  4.6 Incompany trajecten
  Na akkoordverklaring/ ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel verschuldigd.
  4.7 Online cursussen
  Na bestelling en aanmelding: 100% van de kosten verschuldigd, ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst te annuleren, dan wel in overleg te verplaatsen, op grond van overmacht. In geval van annulering door Opdrachtnemer wordt het door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag binnen veertien dagen teruggestort; echter met behoud van het recht van Opdrachtnemer om de volledige kosten die zij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt in rekening te brengen.

Artikel 7 Betaling

 1. Opdrachtnemer factureert maandelijks aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer is bevoegd, indien de aan een opdracht verbonden werkzaamheden langer lopen dan 1 maand, tussentijds te declareren.
 2. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd de betaling op te schorten of bedragen te verrekenen, behoudens verrekening met de op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft verstrekt.
 4. Indien Opdrachtnemer de betaling niet tijdig en volledig heeft ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente van 1% per maand aan Opdrachtnemer verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten van ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 75,00.
 5. Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige) betaling is ontvangen kan Opdrachtnemer haar werkzaamheden opschorten nadat Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge ontstaan.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen en de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de voorschotfactuur heeft betaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer voor schade aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren, zulks naar de stand van de wetenschap op dat moment.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar gedane uitkering.
 5. Indien de schade niet wordt gedekt door de verzekering of de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Opdrachtnemer is hoogstens aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van de eigendommen, waaronder tevens begrepen gegevensbestanden, van de Opdrachtgever.

Artikel 8: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichting na te komen, waaronder doch niet uitsluitend, ziekte, computeruitval, stroomstoringen, stakingen, oorlog of oproer of natuurgeweld.
 2. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog ongehinderd in staat is deze op de Overeenkomst overeengekomen wijze na te komen.
 3. Indien de periode van overmacht langer dan zestig aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van die ontbinding. Opdrachtgever is gehouden alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding zijn geleverd of werkzaamheden die zijn uitgevoerd te betalen.

Artikel 9: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak bepaalde informatie te verstrekken. 

Artikel 10: Reclames

 1. Opdrachtnemer heeft de verplichting om bij aflevering omgaand te onderzoeken of de producten en/of diensten aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen ontvangst van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame zal Opdrachtgever de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel ‘Aansprakelijkheid’ bepaalde.
 6. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen of het gebruik van de geleverde dienst of product en aanspraken op intellectuele eigendomsrechten ter zake van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden en is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer schadeloos te stellen.


Artikel 12: Auteursrecht

 1. Alle (auteurs-)rechten op de door Opdrachtnemer geleverde resultaten van haar werkzaamheden berusten bij Opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen
 2. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever het recht om de resultaten van de in dit artikel bedoelde geleverde werkzaamheden te gebruiken voor het doel en in de een omvang zoals dat partijen concreet voor ogen stond bij het sluiten van de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van de resultaten van de werkzaamheden gerechtigd zijn wanneer volledige betaling van al het aan Opdrachtnemer verschuldigde heeft plaatsgevonden.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen in de door Opdrachtnemer geleverde resultaten aan te (doen) brengen.
 5. Eventuele broncodes van websites en ontwikkelde applicaties blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na beëindiging van de samenwerking is het de Opdrachtgever niet toegestaan nog gebruik te maken van door Opdrachtnemer ontwikkelde broncodes en applicaties. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, indien alle openstaande facturen door Opdrachtgever zijn voldaan, een elektronische lijst bezorgen met alle gegevens van Opdrachtgever uit de database, waarna Opdrachtnemer deze permanent zal verwijderen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de andere gegevens opgeslagen op de webservers.
 6. Indien Opdrachtgever de in dit artikel opgenomen bepalingen overtreedt, verbeurt zij aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 1.000 per overtreding en € 100 per dag dat de overtreding voortduurt.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd haar naam te (doen) vermelden op door haar geleverde ontwerpen en resultaten, zoveel als mogelijk op een gebruikelijke wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar geleverde ontwerpen en resultaten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 13: Rechtskeuze en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van de wet een andere rechter exclusief bevoegd is. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil aan een rechter van haar keuze voor te leggen.

Grip op bedrijfsgroei | Kerkstraat 60 | 3291 AM  Strijen |

KvK 54882419 (onderdeel Staay Office Support)

info@soscommunicatie | 078 763 0761